Política de privadesa

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic us informem que la titularitat del domini del nostre Lloc Web www.dardanius.com correspon a l'empresa (Dardanius Financial Solutions, S.L), en endavant "LA EMPRESA", amb CIF nº B66872557 i domicili social a la Carrer del Comte de Salvatierra, 5, 08006 (Despatx 501) de Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45601 , Foli 49, Secció 8, Full B 493266 com a Responsable se li informa que: Dardanius Financial Solutions, S.L cuen ta amb un Delegat de Protecció de Dades podent contactar-lo a través del correu següent: datos@dardanius.com.

  1. Les dades personals facilitades per Vostè a través del Lloc Web titularitat de Dardanius Financial Solutions, S.L., (www.dardanius.com) (d'ara endavant, el Web o el Lloc Web), o mitjançant la remissió de un correu electrònic, s'incorporaran als fitxers titularitat de Dardanius Financial Solutions, S.L degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades.La finalitat d'aquests fitxers és la gestió dels usuaris del Lloc Web, així com la gestió dels serveis oferts a través del dit Lloc.Igualment, sempre que l'usuari ho autoritzi, Dardanius Financial Solutions, S.L tractarà les dades per gestionar les consultes que rebi de clients i realitzar enviaments publicitaris i d'informació comercial, per diferents mitjans, als mateixos sobre la empresa, les seves activitats, productes, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de naturalesa diversa i per diferents mitjans d'informació comercial de l'empresa, p podent fer valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels seus clients, en base a la informació de què disposi relativa a aquests, a fi de personalitzar el tracte d'acord amb les seves característiques i/o necessitats. El tractament de les dades amb aquestes finalitats es mantindrà, mentre duri la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals
  2. Així mateix, us informem que en el cas que autoritzeu l'enviament de comunicacions comercials, vostè consenteix, que les seves dades personals siguin comunicades, si escau, a les empreses del Grup de Dardanius Financial Solutions, S.L, entenent-se com a tals les que es recullin de manera actualitzada al lloc web pertanyin al sector, als efectes de facilitar un control i una gestió global dels usuaris del Lloc Web i les consultes formulades per aquests, així com per a l'enviament d'informació als mateixos dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector d'activitat de cadascuna, a través de diferents mitjans.
  3. Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, i seran els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. comunicar a SOCIETAT Dardanius Financial Solutions,S.L qualsevol modificació en les dades de caràcter personal per a la correcta gestió i qualitat del servei i de les dades tractades, especialment les referents a les dades de contacte, com el domicili, nom, domiciliació bancària, email , telèfon, etc.. En el cas que les dades aportades per vostè pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, vostè haurà d'informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a Dardanius Financial Solutions , S.L per als fins assenyalats.
  4. Vostè certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix aquesta Política de Privadesa.
  5. En el cas que les dades personals siguin demanades a través del formulari, caldrà que aporteu, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, Dardanius Financial Solutions, S.L no podrà acceptar i gestionar el servei web o consulta formulada.
  6. Se us informa que en la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequada s per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació d'aquests, d'acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
  7. Dardanius Financial Solutions,S.L utilitza cookies a l'esmentat Lloc Web, únicament als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc Web. Per a més informació consulteu la nostra Política de Cookies (Política de cookies).
  8. De conformitat amb el que disposen el RGPD i la LOPD, per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, podeu adreçar-vos per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a la següent adreça "Carrer del Comte de Salvatierra, 5, 08006 (Despatx 501) Barcelona. Dpto. LOPD.", o si ho desitja, a través de la següent adreça de correu electrònic datos@dardanius.com.
  9. En el cas que vostè vegi violats els seus drets, podran presentar la corresponent reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Farem tot el possible per solucionar qualsevol qüestió relativa a protecció de dades a l'adreça dades@dardanius.com.